Zápisky z hodin – jazyk

1. ročník

 1. Všestranný jazykový rozbor
 2. Základní pojmy - řeč a jazyk
 3. Jazykovědné disciplíny
 4. Útvary národního jazyka
 5. Jazykové skupiny
 6. Získávání a zpracování informací z textu      prezentace
 7. Příručky pro školu a veřejnost
 8. Knihovny a jejich služby
 9. Slohotvorní činitelé
 10. Funkční styly, slohové postupy
 11. Vypravování
 12. Prostěsdělovací funkční styl
 13. Shoda podmětu s přísudkem
 14. Pravopisné jevy - pě, vě, vje, bě, bje; ú, ů
 15. Pravopisné jevy - mě, mně
 16. Pravopisné jevy - předložky a předpony s, z
 17. Čárka ve větě jednoduché
 18. Všestranný jazykový rozbor
 19. Referát
 20. Rozbor uměleckého textu

2. ročník

 1. Projevy mluvené a psané
 2. Asertivní chování, technika mluveného slova
 3. Administrativní styl
 4. Úřední korespondence, žádost
 5. Životopis, průvodní dopis
 6. Lexikologie, slovní druhy
 7. Rozvrstvení slovní zásoby, slovníky
 8. Význam slova a jeho složky
 9. Významové vztahy
 10. Nauka o tvoření slov - derivologie
 11. Popis
 12. Popis prostý, odborný, umělecký
 13. Charakteristika
 14. Slovní zásoba popisu a charakteristiky

3. ročník

 1. Odborný styl
 2. Výklad
 3. Výklad - práce s textem
 4. Odborný referát
 5. Odborný popis
 6. Terminologie
 7. Tvarosloví
 8. Tvarosloví II
 9. Tvarosloví III
 10. Tvarosloví IV
 11. Tvarosloví V
 12. Publicistický styl
 13. Publicistický styl II
 14. Slohové útvary publicistického stylu
 15. Reportáž
 16. Fejeton
 17. Řečnický styl
 18. Projev, proslov

4. ročník

 1. Úvaha
 2. Úvaha-praktické rady
 3. Úvaha - rozbor textu
 4. Kritika